Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от  28.02.2019 г.

Със заповед на Министъра на образованието и науката ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево е включено в дейностите по проекта

Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Специфичните цели на проекта са:

1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности; 

3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; 

4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;

5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

През учебната 2021/2022 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево са сформирани 12 групи за допълнително обучение:

- Български език и литература с ученици от 1 клас;

- Български език и литратура с ученици от 2 клас;

- Български език и литратура с ученици от 3 клас;

- Български език и литература с ученици от 4 клас;

- Български език и литература с ученици от 5 клас;

- Български език и литература с ученици от 7 клас;

- Математика с ученици от 1 клас;

- Математика с ученици от 2 клас;

- Математика с ученици от 3 клас;

- Математика с ученици от 4 клас;

- Математика с ученици от 5 клас;

- Математика с ученици от 7 клас.