Обява за подбор и назначаване на образователен медиатор

Обява за подбор и назначаване на образователен медиатор

Обява за подбор и назначаване на образователен медиатор

Изх.№ 247/ 30.08.2021 г

О Б Я В А

           Във връзка с реализацията на Дейност 7: „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори /ОМ/, социални работници /СР/, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците” по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Свободни работни места: 1

Заетост на трудов договор:  пълно работно време – 8 часа дневно за времето на проекта.

I. Основна цел на длъжността

Образователният медиатор е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІI. Изисквания към кандидатите  за длъжността „Образователен медиатор”

1.Образование: основно образование

2. Владеене на майчиния език на учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества: лоялност към училището; дискретност; умения за работа в екип; умения за общуване; способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;  умения за мотивация; умения за управление на конфликти; способност да планира, организира и контролира собствената си работа; умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. С предимство ще са кандидати, които имат практически опит в работа с ученици и техните семейства от етническите малцинства.

III. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „образователен медиатор" представят следните документи:

1. Заявление до директора на училището (по образец на бланка на проекта) – Приложение №1 ;

2. Документи за завършено образование (копие) и оригинали за справка;

3. CV – (по образец на бланка на проекта) – Приложение №2 ;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (по образец на бланка на проекта) – Приложение № 3;.

5. Декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец на бланка на проекта) – Приложение № 4.

ІV. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

V. Място на работа:

Образователният медиатор ще работи на територията на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол и на терен в районите по местоживеене на учениците, сред местните общности в населените места, от които са учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 13.09.2021 г. включително.

Лице за контакти:  Марина Николова – директор  ; тел. 04714 – 9208

Допълнителна информация се получава в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево