Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти

 

ПРОВЕДЕНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

1. Тема на квалификацията: Нормативната уредба в областта на образованието в началото на учебната година

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Септември 2021 г

Наименование на обучителната организация: Методични обединения

Брой участвали педагогически специалисти: 16

2. Тема на квалификацията: Активно учене. Учене чрез сътрудничество. Проектно обучение. Проблемно-базирано обучение

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Октомври 2021 г

Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси – гр. София

Брой участвали педагогически специалисти: 14                Брой кредити: 1

3. Тема на квалификацията: Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Октомври 2021 г

Наименование на обучителната организация: Технически университет Варна

Брой участвали педагогически специалисти: 1                Брой кредити: 1

4. Тема на квалификацията: Функционалности на  платформата Microsoft Teams - Обучение по  Дейност 3 по проект,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Октомври 2021 г

Наименование на обучителната организация: Технически университет – гр. Варна

Брой участвали педагогически специалисти: 3               

5. Тема на квалификацията: ,,Прилагане на иновативни методи за преподаване във виртуална клас на стая“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево (он-лайн)

Период на провеждане: Октомври 2021 г

Наименование на обучителната организация: Технически университет – гр. Варна

Брой участвали педагогически специалисти: 1                Брой кредити: 1

6. Тема на квалификацията: „Дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Ноември 2021 г

Наименование на обучителната организация: Методични обединения

Брой участвали педагогически специалисти: 16              

7. Тема на квалификацията: „Иновативни педагогически практики – провеждане на уроци извън класната стая“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Декември 2021 г

Наименование на обучителната организация: Методични обединения

Брой участвали педагогически специалисти: 16           

8. Тема на квалификацията: „Работилницата /WORKSHOP/ като ефективен метод за обогатяване на образователния процес и усвояване на практически умения“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Януари 2022 г

Наименование на обучителната организация: Методични обединения

Брой участвали педагогически специалисти: 16           

   9. Тема на квалификацията: „Прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение“ – обучение по Проект „Подкрепа за приобщаващото образование“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево (он-лайн)

Период на провеждане: Февруари 2022 г

Наименование на обучителната организация: Национален център за повишаване на квалификация на педагогическите специалисти

гр.Банкя

Брой участвали педагогически специалисти: 1         Брой кредити: 1

 

   10. Тема на квалификацията: „Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без агресия. Ефективни техники за преодоляване на негативизма на ученици и родители“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Февруари 2022 г

Наименование на обучителната организация: Методични обединения

гр.Банкя

Брой участвали педагогически специалисти: 15

 

   11. Тема на квалификацията: „Междуучилищен обмен „Успешни практики за подкрепа за социално включване на ученици от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование“ по проект „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“ с участието на педагогически специалисти от училищата в с. Дражево, с. Роза и с. Крумово

Място на провеждане: Вила Тракия - с. Симеоново

Период на провеждане: Март - Април 2022 г

Наименование на обучителната организация: Екип на проекта

Брой участвали педагогически специалисти: 15

   12. Тема на квалификацията: ,,Инспектиране на образователната институция“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево (он-лайн)

Период на провеждане: Април 2022 г

Наименование на обучителната организация: ,,Идеите”    ЕООД - София

Брой участвали педагогически специалисти: 2         Брой кредити: 1

 

ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

   1. Тема на квалификацията: ,, Педагогическите умения на учителите“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Юли 2022 г

Наименование на обучителната организация: ДИПКУ – гр. Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Брой педагогически специалисти, заявили участие: 15         Брой кредити: 1

 

 2. Тема на квалификацията: ,,Атестирането и професионалното развитие на педагогическите специалисти“

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Август – Септември 2022 г

Наименование на обучителната организация: ДИПКУ – гр. Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Брой педагогически специалисти, заявили участие: 15         Брой кредити: 1