Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти

ПРОВЕДЕНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

1.

Тема на квалификацията

„Промени в нормативната база, влизащи в сила от учебната 2023-2024 година"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Септември 2023 г

Организирана от

Марина Николова

Брой академични часове

2

Брой участвали педагогически специалисти

15

2. 

Тема на квалификацията

„Приоритети в обучението в начален етап през учебната година"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Септември 2023 г

Организирана от

Радка Станкова

Брой академични часове

2

Брой участвали педагогически специалисти

8

3. 

Тема на квалификацията

„Приоритети в обучението по културно-образователни области в прогимназиален етап през учебната година"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Септември 2023 г

Организирана от

Учители в прогимназиален етап

Брой академични часове

2

Брой участвали педагогически специалисти

7

4.

Тема на квалификацията

„STEM и STEAM обучение в училищното образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с учениците“

Вид на квалификацията

Квалификация по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища, обучителни организации

Наименование на обучителната организация

Тренинг и обучителен център „Щастие“

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Октомври 2023 г

Брой академични часове

32

Брой кредити

2

Брой участвали педагогически специалисти

10

5.

Тема на квалификацията

"Развитие на творческото мислене при осъществяване на проектни дейности"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Октомври 2023 г

Организирана от

Андон Минчев, Христо Христов

Брой академични часове

2

Брой участвали педагогически специалисти

12

6.

Тема на квалификацията

Компютърно моделиране в начален етап

Вид на квалификацията

Квалификация по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища, обучителни организации

Наименование на обучителната организация

Тренинг и обучителен център „Щастие“

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Октомври 2023 г

Академични часове

32

Брой кредити

2

Брой участвали педагогически специалисти

3

7.

Тема на квалификацията

"Интердисциплинарен урок по математика, компютърно моделиране и география и икономика в VI клас"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Ноември 2023 г

Организирана от

Валентина Динева и Светлана Ангелова

Брой академични часове

1

Брой участвали педагогически специалисти

8

8.

Тема на квалификацията

"Интердисциплинарен урок по български език и литература и английски език в III клас"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Декември 2023 г

Организирана от

Радка Станкова и Миглена Добрева

Брой академични часове

1

Брой участвали педагогически специалисти

11

9.

Тема на квалификацията

"Четивната грамотност. Стратегии за развитието и у учениците"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Януари 2024 г

Организирана от

Ивелина Господинова и Галя Монева

Брой академични часове

2

Брой участвали педагогически специалисти

11

10.

Тема на квалификацията

Медийна, дигитална, информационна и визуална грамотност

Вид на квалификацията

Квалификация по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища, обучителни организации

Наименование на обучителната организация

Тренинг и обучителен център „Щастие“

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Февруари 2024 г

Академични часове

32

Брой кредити

2

Брой участвали педагогически специалисти

11

11.

Тема на квалификацията

"Интердисциплинарен урок по математика и  и английски език във  II клас. Проектно базирано обучение Аз и числата"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Март 2024 г

Организирана от

Галина Ангелова и Миглена Добрева

Брой академични часове

1

Брой участвали педагогически специалисти

10

12.

Тема на квалификацията

"Интердисциплинарен урок по математика , български език и литература, родинознание и технологии и предприемачество в I клас. "

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Април 2024 г

Организирана от

Димитринка Моллова и Ивелина Господинова

Брой академични часове

1

Брой участвали педагогически специалисти

10

13.

Тема на квалификацията

"Обмяна на добри практики с иновативни училища по НП „Иновации в действие "

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОбУ „П. Славейков“, с. Джулюница, обл. В. Търново

Период на провеждане

Април 2024 г

Организирана от

 

Брой академични часове

4

Брой участвали педагогически специалисти

6

14.

Тема на квалификацията

Компетентности и таланти. Развитие на социална и емоционална интелигентност. Множествена интелигентност. Функционална грамотност

Вид на квалификацията

Квалификация по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища, обучителни организации

Наименование на обучителната организация

Тренинг и обучителен център „Щастие“

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Април 2024 г

Академични часове

32

Брой кредити

2

Брой участвали педагогически специалисти

12

15.

Тема на квалификацията

"Обмяна на добри практики с иновативни училища по НП „Иновации в действие "

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Хр. Ботев“, с. Самуилово, обл. Сливен

Период на провеждане

Май 2024 г

Организирана от

 

Брой академични часове

4

Брой участвали педагогически специалисти

4

16.

Тема на квалификацията

Формиране на лидерски качества и визия за развитие на образователната институция

Вид на квалификацията

Квалификация по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища, обучителни организации

Наименование на обучителната организация

Център за съвременно образование

Място на провеждане

Хасково

Период на провеждане

Април 2024 г

Академични часове

16

Брой кредити

1

Брой участвали педагогически специалисти

1

17.

Тема на квалификацията

Успешна педаг. дейност в условията на новите учебни програми по математика за общообразователна подготовка в прогимназиален етап

Вид на квалификацията

Квалификация по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища, обучителни организации

Наименование на обучителната организация

„Просвета – София“ АД

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

Април – Май 2024 г

Академични часове

16

Брой кредити

1

Брой участвали педагогически специалисти

1

18.

Тема на квалификацията

"Интердисциплинарен урок по български език и литература и човекът и природата в IV клас. "

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане

юни 2024 г

Организирана от

Славка Христова, Татяна Неделчева и Пламен Качулев

Брой академични часове

1

Брой участвали педагогически специалисти

9

ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ

Тема на квалификацията

"Използването на иновативни методи, подходи, техники и технологии на преподаване и техники за учене (групова работа, проектно-ориентирано и проблемно базирано обучение, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, проектно учене с участие на родители, и др.), като мотивиращ фактор за активното участие на учениците в образователния процес"

Вид на квалификацията

Вътрешноинституционална квалификация

Място на провеждане

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

(Изнесена квалификация)

Период на провеждане

Юли 2024

Организирана от

Светлана Ангелова и Славка Христова

Академични часове

4

Брой педагогически специалисти, изявили желание за участие

15