Обява за назначаване на "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех"

Обява за назначаване на "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех"

Обява за назначаване на "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех"

Изх.№ 338

11.09.2019 година

О Б Я В А

    Във връзка с реализацията на Дейност 7: „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори /ОМ/, социални работници /СР/, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците” по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Свободни работни места: 1

Заетост на трудов договор:  пълно работно време – 8 часа дневно за времето на проекта.

I. Основна цел на длъжността

Образователният медиатор е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІI. Изисквания към кандидатите  за длъжността „Образователен медиатор”

1.Образование: основно образование

2. Владеене на майчиния език на учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества: лоялност към училището; дискретност; умения за работа в екип; умения за общуване; способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;  умения за мотивация; умения за управление на конфликти; способност да планира, организира и контролира собствената си работа; умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. С предимство ще са кандидати, които имат практически опит в работа с ученици и техните семейства от етническите малцинства.

III. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „образователен медиатор" представят следните документи:

1. Заявление до директора на училището (по образец на бланка на проекта) – Приложение №1 ;

2. Документи за завършено образование (копие) и оригинали за справка;

3. CV – (по образец на бланка на проекта) – Приложение №2 ;;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (по образец на бланка на проекта) – Приложение № 3;.

5. Декларация- съгласие за обработване на лични данни (по образец на бланка на проекта) – Приложение № 4.

ІV. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

V. Място на работа:

Образователният медиатор ще работи на територията на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол и на терен в районите по местоживеене на учениците, сред местните общности в населените места, от които са учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 13.09.2019 г. включително.

Лице за контакти:  Марина Николова – директор  ; тел. 04714 – 9208

Допълнителна информация се получава в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

 

Съгласувал:   Марина Николова – директор

Изготвил:  Валентина Динева – член на УЕОУП