Обява за подбор и назначаване на ръководители на Клуб Кариера

Обява за подбор и назначаване на ръководители на Клуб Кариера

Обява за подбор и назначаване на ръководители на Клуб Кариера

04.08.2020

лого и титул - черно бяло

О Б Я В А

                                                                                                                                                  

Във връзка с реализацията на Дейност 3: "Ти избираш своята бъдеща професионална кариера“ по Проект „ПОСОКИ - Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места”, Договор за БФП по ОП НОИР № BG05M20P001-3.014-0004-С01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ - Тунджа - мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”., ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „Ръководител на Клуб „Кариера“

Свободни работни места: 2

Заетост на трудов договор – почасово и по график:  общо 40 часа за всеки ръководител на Клуб „Кариера“ в рамките на 20 месеца за периода на проекта.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира през периода август 2020 - месец април 2022 година.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да отговарят на изискванията на чл.3, ал.1 и ал.2 и чл.4, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.6 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г.).

1.2. Да имат минимум 3 години стаж като педагогически специалисти.

2. Специфични изисквания:  С преимущество ще са кандидати с опит от работа с целевата група ученици.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „Ръководител на Клуб „Кариера“  представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност (копие) и оригинали за справка;

3. CV (по образец на бланка на проекта);

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издаден до три месеца преди подаване на документите;

5. Свидетелство за съдимост (ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяването на последния трудов договор);

6. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (по образец на бланка на проекта);

7. Декларация-съгласие по ЗЗЛД за използване на личните данни във връзка с назначаване на длъжността (по образец на бланка на проекта).

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“; област Ямбол – 40 часа в рамките на 20 месеца;

2. В ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Роза, община „Тунджа“ – партньор по проекта – 40 часа в рамките на 20 месеца.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

1. Ръководителите на Клуб „Кариера“ ще сформират клуб с 15 участници от всяко от двете училища;

2. Ръководителите на Клуб „Кариера“ ще разработят план, съгласуван с директорите на училищата и утвърден от ръководителя на проекта;

3. Ръководителите на Клуб „Кариера“ ще провеждат по 1 сбирка месечно с продължителност 2 часа в рамките на 20 месеца, за която се попълва документация;

4. Ръководителите на Клуб „Кариера“ ще осъществят по 8 посещения на всеки от двата клуба в предприятия на  територията на МИГ – Тунджа, за което се изготвя документация. При посещенията в предприятия учениците се запознават в реална среда с условията за упражняване на различни професии;

5. Ръководителите на Клуб „Кариера“ ще канят за участие родители и изявени професионалисти. Чрез интерактивни форми и методи на работа, използване на аудио-визуални средства и презентации запознават учениците с характеристиките на различни професии и възможностите за професионална реализация на територията на МИГ Тунджа.

6. Ръководителите на Клуб „Кариера“ изготвят ежемесечни отчетни доклади за извършените дейности по проекта, които се заверяват от директора на съответното училище и одобряват от ръководителя на проекта.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично или по електронна поща, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 14.08.2020 г. включително.

Лице за контакти: 

За ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево:

Светлана Ангелова – координатор на проекта; тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училищата на адрес: www.ou-drazhevo.com  и www.ou-roza.com .

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

 

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова – координатор проект