Обява за длъжност „психолог“

Обява за длъжност „психолог“

О Б Я В А

     Във връзка с реализацията на Дейност 4: „Академия за родители“ по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“ , финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), по Договор №БС–37.17–1–006/26.09.2018 година, конкурсна процедура 33.17 - Приоритет 1, , ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент,

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „психолог“

Свободни работни места: 1

Заетост на граждански договор почасово:  64 часа общо за целия период на проекта.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира в периода от месец октомври 2018 година до месец август 2019 година включително.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да отговарят на изискванията на чл.28, т.1 и т.2 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. ), а именно:

- да имат завършено висше образование по специалност от професионално направление „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог“;

- специалност от друго професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с втора или с допълнителна професионална квалификация „по психология“.

1.2.Да имат минимум 1 година стаж по специалността.

2. Специфични изисквания:

С предимство ще са кандидати с опит от работа по сходни проекти за образователна интеграция.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „психолог" представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта) - Приложение № 1;

2. Документ за завършено образование (копие);

3. CV – (по образец на бланка на проекта) - Приложение № 2;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер ( по образец на бланка на блоекта) - Приложение № 3;

5. Декларация - съгласие за обработване на лични данни ( по образец на бланка на проекта) - Приложение № 4.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“; област Ямбол

2. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Веселиново, община „Тунджа“ – партньор по проекта.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Психологът:

1. Изработва 2 плана за работа на клубовете „Академия за родители“ в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново, утвърдени от директорите на училищата и от екипа за управление на проекта. В плановете се включват теми за мотивиране на родителите по отношение на образованието на техните деца; запознаване с нормативната рамка в областта на образованието; дискусии по общински и училищни стратегически документи; насърчаване на позитивното родителство и теми за повишаване на родителския капацитет; теми за прилагане на форми и модели за по-активно участие на родители в живота на училищната общност, включително и за участие в училищното настоятелство.

2. Провежда сбирки на клубовете ( 2 сбирки месечно за всеки от двата клуба), в които ще се разглеждат теми, утвърдени в плановете за работа.

3. Съобразно темата, психологът ще кани за участие директори, учители, представители на общинската администрация и държавни институции.

4. В работата си психологът използва разнообразен инструментариум от форми, методи и средства: ролеви и симулационни игри, дискусии, беседи, теоретични експозета, образователни филми, работа в групи, анкети, въпросници, работа по казус, обмяна на добри практики.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 10.10.2018 г. включително.

Лице за контакти:  Светлана Ангелова – координатор на проекта

                                  тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова –координатор проект.