Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“

Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“

Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“

НП "Заедно за всяко дете" на МОН

Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ 

ОУ "Св. Св.Кирил и Методий", с. Дражево има одобрено проектно предложение по Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ на НП "Заедно за всяко дете" на МОН. 

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането, обучението и възпитанието им. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за подобрата адаптация и социализация на децата в учебната среда, ще подобри отношението им към училището и образованието и ще даде възможност всяко дете да развие своя потенциал. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетни области 4 „Сплотени училищни общности и системна работа с родителите“ и 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата:

- Подпомагане дейността на екипите за обхват при прилагане на мерки за обхващането и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

- Подобряване на комуникацията, обмена на информация и взаимодействието между представителите на различните институции, участващи в екипите за обхват, включително чрез информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

- Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

- Създаване на ефективна комуникация и на позитивни отношения между родители - учители - ученици в условията на равнопоставеност и диалог;

- Активност на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; във вземането на решения и на тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;

- Изграждане на партньорство с родителите за постигане на по-лесна адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище; за превръщането на училището в място за диалог;

- Постигане на споделена визия с родителите за развитие на училището чрез утвърждаването на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия, на чувство за общностна принадлежност и стремеж към по-добри постижения на учениците.

По Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ училището ще изпълнява задължително две дейности: организиране и провеждане на срещи с родителите (Дейност 1) и организиране и провеждане на общо мероприятие за включените в националната програма паралелки от училището (Дейност 2).

Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите включва:

- За всяка паралелка се провеждат две срещи с родителите в училището и/или извън него през учебната година.

- Срещите се провеждат от класния ръководител. Той избира начина, по който заедно с родителите предварително да обсъдят и предложат темите и вида на срещите, датите и мястото на провеждането им; конкретните ангажименти на всички към провеждането на срещите; съвместно да решат дали на срещите ще присъстват учениците.

- За задълженията и отговорностите на училището и родителите по отношение на доброто възпитание и образование на учениците би могло да се подпише споразумение между класния ръководител и родителите, чиито деца са ученици в съответната паралелка. Споразумението се подписва от класния ръководител, родителите и директора на училището. Изготвя се в два екземпляра – един за класния ръководител и един за родителите.

- Темите и вида на срещите с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в I клас и в V клас през учебната 2022 – 2023 година, могат да се предлагат от бъдещите класни ръководители, позовавайки се на педагогическата си практика във връзка с интересите на родителите. В случай че родителските срещи за тези два класа се проведат преди 30.06.2022 г., решенията за срещите се взимат съвместно от класния ръководител и родителите, като предложенията се съгласуват с директора на училището.

- Срещите могат да бъдат беседи, лекции, събития, общностни събития, други инициативи. В зависимост от темата и вида на съответната среща могат да бъдат поканени лектори, външни за училището специалисти и други участници. Срещите се провеждат поотделно за всяка паралелка и на тях задължително присъства класният ръководител.

- Класният ръководител решава какъв да бъде начинът за удостоверяване на проведените срещи (със списък, протокол или снимков материал). 

Дейност 2. Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените в националната програма паралелки от училището включва:

- Провеждане на едно общо мероприятие за всички красове от училището не по-късно от 30.06.2023 г. съвместно с родителите, учениците и класните ръководители. Решението за темата, вида на мероприятието, датата и мястото на провеждането му, се взима съвместно от директора на училището и класните ръководители на паралелките, след обсъждане на предоставените предложения от родителите на учениците от началния и/или от прогимназиалния етап. Може да се проведе в училището или извън него. При провеждането му задължително присъстват класните ръководители на паралелките. Директорът на училището решава какъв да бъде начинът за удостоверяване на проведеното общо мероприятие за включените в модула паралелки от училището.