Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево е с одобрено проектно предложение по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници". 

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Целите на програмата са:
- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.
Училището ще назначи по трудов договор 2 образователни медиатори за подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи, чрез:
- Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
- Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище;
- Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
- Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието;
- Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето.