Обучения по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучения по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучения по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучения по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево стартираха обученията по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 2: "Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда" ученици придобиват умения за работа в платформата Microsoft Teams.
По Дейност 3: "Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда" в обученията са включени новоназначени педагогически специалисти. 

По Дейност 4: "Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) са включени родители на ученици от 1 клас и образователния медиатор.

Обученията ще продължат през целият период на проекта.

Ръководител на обученията е г-жа Валентина Динева, старши учител.