обява за подбор и назначаване на училищен сътрудник

обява за подбор и назначаване на училищен сътрудник

обява за подбор и назначаване на училищен сътрудник

14.01.2021

лого и титул - черно бяло

 Изх. № 88

14.01.2021 година

 

О Б Я В А

                                                                 

Във връзка с реализацията на Дейност 7: "Подбор и назначаване на училищни сътрудници“ по Проект „ПОСОКИ - Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места”, Договор за БФП по ОП НОИР № BG05M20P001-3.014-0004-С01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ - Тунджа - мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”., ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „Училищен сътрудник“

Свободни работни места: 1

Заетост на трудов договор – 1 лице по 4 часа по 20 дни по 18 месеца по Минимална работна заплата.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира през периода февруари 2021 - месец юни 2022 година.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование: основно или средно образование

1.2. Владеене на майчиния език на учениците

1.3. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

1.4. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

1.5. Професионален опит: не се изисква

2. Специфични изисквания:  С преимущество ще са кандидати с опит от работа с целевата група ученици.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „Училищен сътрудник“  представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност (копие) и оригинали за справка;

3. CV (по образец на бланка на проекта);

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издаден до три месеца преди подаване на документите;

5. Свидетелство за съдимост (ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяването на последния трудов договор);

6. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (по образец на бланка на проекта);

7. Декларация-съгласие по ЗЗЛД за използване на личните данни във връзка с назначаване на длъжността (по образец на бланка на проекта).

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Роза, община „Тунджа“ – партньор по проекта – 40 часа в рамките на 18 месеца.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Училищните сътрудници осъществяват връзката между училището и семействата на учениците. Те ще работят за превенция на риска от отпадане от образователната система, като съдействат на училищните екипи за връзка със семействата на отсъстващи ученици, ще подпомагат училищните екипи при придружаване на пътуващите ученици от етническите малцинства при транспортирането им за учебни занятия, при провеждане на училищни мероприятия, посещения и др. Ще насърчават родителите да участват в училищния живот и ще ги мотивират за повишаване образованието на децата им. Ще посредничат при решаване на проблеми, ще съдействат при записването на ученици, подлежащи на задължително обучение. Училищните сътрудници трябва да познават местните етнически общности, техният език, традиции и културни особености.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично или по електронна поща, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 28.01.2021 г. включително.

Лице за контакти: 

За ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево:

Светлана Ангелова – координатор на проекта; тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училищата на адрес: www.ou-drazhevo.com  и www.ou-roza.com .

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова – координатор проект