Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“

Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки  за социално включване в община „Тунджа“

Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-С01

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево е включено в изпълнение на:

Дейност 2: „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" – Компонент 1;

Дейност 4: „Превенция на ранното напускане, насърчаване на интеграционните процеси и превръщането на училището в желана територия  чрез формиране на спортни ателиета в училищата на община „Тунджа“ и провеждане на образователни екскурзии за ученици и родители.“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" – Компонент 1.