Проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип"

Проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип"

Проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип"

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

 Да бъдат подпомогнати учениците от малките населени места от селски тип, включени в състава на община „Тунджа” и произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация посредством осъществяването на нови инициативи и въвеждането на иновативни подходи в рамките на общинската образователна инфраструктура и чрез насърчаване на родителското участие.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ПАРТНЬОРИ:

Основно училище „Христо Ботев“, с.Ботево, община „Тунджа“;

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий“, с.Бояджик, община „Тунджа“;

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий“, с.Веселиново, община „Тунджа“;

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий“, с.Дражево, община „Тунджа“;

Начално училище „Васил Левски“, с. Завой;

Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, община  „Тунджа“;

Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“;

Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски“, с.Роза, община „Тунджа“;

Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски“, с.Скалица, община „Тунджа“;

Основно училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“;

Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ – гр.Ямбол

ДЕЙНОСТИ:

По Дейност 3 „ Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин.“ - сформирани 2 групи по проект  „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип” 

По Дейност 4 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ – сформиране  и провеждане на допълнителни занимания в ателиета за сценично изкуство  и литературни композиции.“ - сформирана 1 група по проект  „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”

По Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ – сформиране  и провеждане на допълнителни занимания в творчески ателиета „Журналист.“ - сформирана 1 група по проект  „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”

Дейност 6. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и ли получили международна закрила. Подбор, обучение и назначаване на училищни сътрудници в общинските училища - партньори по проекта.

Дейност 7. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и ли получили международна закрила. Провеждане на образователни екскурзии.

Дейност 8. Осигуряване на психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи и получили международна закрила.

Дейност 9. Насърчаване включването на родителите в училищния живот чрез прилагане на модел за родителско участие - родители училищни доброволци /помощници/ в организацията и провеждането на училищни дейности. Сформиране на групи за активни родители-доброволци в училище. Подготовка, организация и провеждане на специални събития в общността.