Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”

През учебната 2019-2020 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево е сформирана 1 група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови „Компютърът – мой приятел и учител“ по Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

В групата са включени 14 ученика от 5 и 6 клас. Занятията са с продължителност 70 часа и ще се провеждат в учебно време и по време на лятната ваканция. Ръководител на групата е г-жа Пенка Кръстева.

 

През учебната 2023-2024 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево е сформирана 1 група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови „Моят дигитален свят“ по Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

В групата са включени 13 ученика от 6 клас. Занятията са с продължителност 35 часа и ще се провеждат в учебно време.  Ръководител на групата е г-жа Валентина Динева.