Обява за длъжност "учител" по Дейност 7: Лятно училище"

Обява за длъжност "учител" по Дейност 7: Лятно училище"

Обява за длъжност "учител" по Дейност 7: Лятно училище"

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 7: "Лятно училище“ по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“ , финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), по Договор №БС–37.17–1–006/26.09.2018 година, конкурсна процедура 33.17 - Приоритет 1, ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „учител“

Свободни работни места: 1

Заетост на граждански договор почасово:  160 часа общо за целия период на проекта.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира през месец юли и месец август 2019 година.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да отговарят на изискванията на чл.4, т.1, т.2, т.3 и т.6 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. ), а именно:

1.1.1. да имат завършено висше образование по специалност от професионално направление „начална училищна педагогика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „начален учител“;

1.1.2. да имат завършено висше образование по специалност от друго професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с втора или с допълнителна професионална квалификация „начален учител“.

1.2.Да имат минимум 3 година стаж по специалността.

2. Специфични изисквания: С предимство ще са кандидати с опит от работа по сходни проекти за образователна интеграция.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „учител“  представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност (копие) и оригинали за справка;

3. CV (по образец на бланка на проекта);

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издаден до три месеца преди подаване на документите (ако са изтекли повече от 3 месеца от прекратяването на последния трудов договор като учител);

5. Свидетелство за съдимост (ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяването на последния трудов договор);

6. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (по образец на бланка на проекта);

7. Декларация-съгласие по ЗЗЛД за използване на личните данни във връзка с назначаване на длъжността (по образец на бланка на проекта).

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“; област Ямбол – 80 часа в рамките на 2 седмици;

2. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Веселиново, община „Тунджа“ – партньор по проекта – 80 часа в рамките на 2 седмици.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Учителят:

1. Учителят ще разработи програма и учебен план (тематично разпределение), включващ информация за обучителни материали, график за провеждане на часовете, използвани методи на работа, информационни материали.

2. Учителят ще работи за надграждане или съхраняване на придобитите когнитивни и социални умения в предучилищна възраст. В образователния процес ще се прилага разнообразен инструментариум от форми и методи на работа: педагогически и дидактични игри, развитие на когнитивните процеси - възприятие, внимание, памет, ролеви и симулационни игри, интерактивни форми на взаимодействие; работа по двойки и в групи. Ще бъдат приложени методи и форми на неформалното образование: - игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят; предоставяне дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: преодоляване на затруднения в изучаването на български език и комуникативността, социализацията и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища и училища само с деца от ромски произход.

3. Учителят ще организира и проведе състезания, викторини, културни и развлекателни мероприятия (развлекателни занимания, пленери, творчески работилници, посещения в библиотеката и др.);

4. Учителят ще провежда постоянни срещи с родителите и ще работи по мотивирането им за активно участие в дейностите на лятното училище с цел постигане на равен старт на техните деца при постъпване в първи клас.

В дейността си по социализация на децата учителят ще бъде подпомаган от 2 - ма доброволци.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 28.06.2019 г. включително.

Лице за контакти:  Светлана Ангелова – координатор на проекта

                                  тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

 

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова –координатор проект