Обява за длъжност "модератор"

Обява за длъжност "модератор"

О Б Я В А

   Във връзка с реализацията на Дейност 5: Междуучилищен обмен "Интеркултурно образование и социална компетентност" по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“ , финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), по Договор №БС–37.17–1–006/26.09.2018 година, конкурсна процедура 33.17 - Приоритет 1, ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „модератор“

Свободни работни места: 1

Заетост на граждански договор почасово:  16 часа общо за дейността.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира през месец май 2019 година.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да притежават професионална, методическа и организационна компетентност по темата на междуучилищния обмен;

1.2. Да имат опит в комуникацията с хора от различни възрасти;

1.3. Да са адаптивни, креативни и позитивно настроени личности.

2. Специфични изисквания:

С предимство ще са кандидати с опит от работа по сходни проекти за образователна интеграция.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „модератор" представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документ за завършено образование (копие);

3. CV – по образец;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В гр. Поморие.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Модераторът:

1. Разработва програма за провеждане на междуучилищния обмен:

В 1–я ден - Модераторът чрез аудио - визулните методи ще запознае учителите и родителите с важността на интеркултурното образование, за да може да се споделят и развият по-успешни методи на образователна и обучителна интервенция, насочена към предотвратяване на изключването на ромите и отпадане на децата им от училищната система.

Във 2-я ден - Обмяна на добри практики между учителите и родителите. Представяне на 2 презентации от педагози на средищните училища от село Веселиново и село Дражево на тема: "Практически занимания за взаимно опознаване и интеркултурна сензитивност. Работа в положителна класна стая. Класна стая за деца и ученици от различен етнически произход".

2. Подготвя варианти за решаване на казуси от създадените работни групи и представяне на възможните решения заедно с участници от родителските клубове "Академия за родители".

3. Търси обратна връзка чрез провеждане на анкети, обобщения.

4.Изготвя доклад за резултатите от проведения междуучилищен обмен.
 

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 10.04.2019 г. включително.

Лице за контакти:  Светлана Ангелова – координатор на проекта

                                  тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

 

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова –координатор проект