Обява за длъжност "аниматор"

Обява за длъжност "аниматор"

 

О Б Я В А

                                                                                                                                                  

Във връзка с реализацията на Дейност 6: "Аз, мама и татко" – пленер по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“ , финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), по Договор №БС–37.17–1–006/26.09.2018 година, конкурсна процедура 33.17 - Приоритет 1, , ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент,

                                                                О  Б  Я  В Я В  А

 

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „аниматор“

Свободни работни места: 1

Заетост на граждански договор почасово:  8 часа общо за целия период на проекта.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира през месец април 2019 година.

 

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да имат познания и опит в сферата на изкуствата – актьорски умения и музикалност;

1.2. Да имат опит в комуникацията с хора от различни възрасти и особено с деца;

1.3. Да са адаптивни, креативни и позитивно настроени личности.

2. Специфични изисквания:

С предимство ще са кандидати с опит от работа по сходни проекти за образователна интеграция.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „аниматор" представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документ за завършено образование (копие);

3. CV – по образец;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“; област Ямбол

2. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Веселиново, община „Тунджа“ – партньор по проекта.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Аниматорът:

1. Подготвя анимация от игри и други развлекателни дейности, насърчаващи и промоциращи толерантността в училище и културното многообразие - по 4 часа във всяко от двете училища.

2. В работата си аниматорът използва разнообразен инструментариум от форми, методи и средства: анимации, игри на открито със състезателен характер, образователни игри, творчески и арт работилници, фамилни констелации, музико-терапия, екипен подход.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 05.04.2019 г. включително.

Лице за контакти:  Светлана Ангелова – координатор на проекта

                                  тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

 

Съгласувал: Марина Николова –ръководител проект

Изготвил: Светлана Ангелова –координатор проект