Обучение по проект "Заедно можем"

Обучение по проект "Заедно можем"

Обучение по проект "Заедно можем"

 

На 27 октомври 2018 година в Посетителски център – Лесопарк Бакаджик, се проведе изнесено обучение по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)  на тема: Интеркултурното образование – в отговор на училищните нужди и предизвикателства”, в което участваха учители и родители от основните училища в село Дражево и село Веселиново.

Обучението се ръководи от психолог-фасалитатор -  Иван Ангелов, който чрез презентационни и дискусионни методи запозна присъстващите с  целта на срещата.  Обучителният панел беше разположен в два блока – предиобеден и следобеден, структуриран по начин, който провокира участниците към активност, балансиран практически подход, интерактивни форми на работа с обратна връзка.

Теоретичните блокове бяха кратки и пряко свързани с груповата динамика.  Времето за  работа даде възможност да се подготвят и проведат разнообразни и взаимнодопълващи се дейности по темата – работа в малки групи, дискусии, ролеви проигравания, обсъждане на ситуации и др. Специфичната цел на обучителният семинар  беше да се  отвори пространство за дискусия, да се провокират родители и учители към взаимно сътрудничество.

Основните акценти на обучението бяха: спецификата на средата в която оперират тези училища – езика, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място, вида на училището. Учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, като използват различната културна среда на учениците за постигане на по-добри резултати, а родителите да бъдат активни партньори. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата на интеркултурното образование, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност на педагогическите специалисти и родителите в професионален и личностен план.