Стартира "Академия за родители" по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“

Стартира "Академия за родители" по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“

Стартира "Академия за родители" по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“

През месец октомври 2018 година стартира "Академия за родители" - дейност 4 по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

От октомври 2018 година до август 2019 година в родителските клубове "Академия за родители", създадени в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево и партниращото училище ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Веселиново, ще се дава възможност за дискусии и срещи с родителската общност с цел да се повиши тяхната мотивация за участие в училищния живот и подкрепа за образованието на децата. Целта на срещите е и родителите да участват активно в училищния живот. привличане на родителите към училищния живот, засилване на  ролята на родителите при подготовката и участието на техните деца в училище. На срещите ще се обсъждат теми за мотивиране на родителите по отношение на образованието на техните деца; запознаване с нормативната рамка в областта на образованието; дискусии по общински и училищни стратегически документи; насърчаване на позитивното родителство и теми за повишаване на родителския капацитет; теми за прилагане на форми и модели за по-активно участие на родители в живота на училищната общност, включително и за участие в училищното настоятелство. Академията за родители ще реализира по две срещи месечно по утвърден план в ден и час удобен на родителите. Съобразно темата, в сбирките ще вземат участие директори, учители, представители на общинската администрация и държавни институции.  Срещите ще се ръководят от психолог, подпомаган от образователен сътрудник за работа в ромската общност. Чрез ролеви и симулационни игри, дискусии, беседи, теоретични експозета, образователни филми, работа в групи, анкети, въпросници, работа по казуси и обмяна на добри практики ще се повишава родителския капацитет, мотивацията им за образование на децата и превенция на ранното отпадане от училище.