Встъпителна конференция по проект "„Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“

Встъпителна конференция по проект "„Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“

Встъпителна конференция по проект "„Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“

На 15.10.2018 година, в Заседателната зала на Община „Тунджа“, се проведе встъпителната пресконференция на проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Проектът е на стойност 18885,40 лева и ще бъде изпълняван в рамките на 11 месеца от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево в партньорство с ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Веселиново.
На пресконференцията присъстваха г-н Георги Георгиев, - кмет на Община „Тунджа“, г-н Станчо Ставрев – зам. кмет на Община „Тунджа“, г-н Митко Филипов – председател на БЧК Ямбол, директори на училища и детски градини, родители, представители на ромски организации, образователни сътрудници и медиатори, представители на неправителствени организации.
Приветствие към участниците поднесе г-н Георги Георгиев, който подчерта, че  проекта на училищата в с. Дражево и с. Веселиново продължава традицията на територията на общината да се търсят иновативни форми на работа с родителите за активното им включване в училищния живот и за създаване на условия за успешна и устойчива реализация на учениците като достойни граждани на общината и държавата.
Г-жа Марина Николова – директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево и ръководител на проекта презентира целите, дейностите, участниците и очакваните резултати на проекта и представи финансиращата организация - Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). В рамките на проекта ще се създадат родителски клубове „Академия за родители“, в които ще се обсъждат актуални въпроси, свързани с образованието и възпитанието на децата им, ще се проведат пленери „Аз, мама и татко“, ще се организира Лятно училище за децата, на които предстои да постъпят в първи клас в двете училища. Предвидени са и квалификационни дейности с участието на педагози и родители.
Дейностите по проекта са заложени в съответствие с основните цели на Програма и План за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства - обхващане и задържане на всички ученици от ромски произход и осигуряване на качественото им образование в мултикултурна среда. Проектът е съобразен със заложените в националния план приоритети: обучение в дух на толерантност и липса на дискриминация в училище, допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, работа с родителите за превръщането им в активни участници в училищния живот.