Обява за длъжност "образователен сътрудник"

Обява за длъжност "образователен сътрудник"

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 4: „Академия за родители“ по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“ , финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), по Договор № БС–37.17–1–006 / 26.09.2018 година , конкурсна процедура 33.17 - Приоритет 1, , ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент, отправя

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „Образователен сътрудник за работа с ромската общност“

Свободни работни места: 1

Заетост на граждански договор почасово:  50 часа общо за целия период на проекта.

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира в периода от месец октомври 2018 година до месец август 2019 година включително.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. да са физически лица, дееспособни български граждани;

1.2. да имат завършено основно образование;

1.3. да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в село Дражево и село Веселиново, Община „Тунджа“, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

1.4. да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Специфични изисквания:

С предимство ще са кандидати които имат практически опит в работа с деца и ученици и техните семейства от етническите малцинства и които владеят езиците на общността.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „Образователен сътрудник за работа с ромската общност“ представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документ за завършено образование (копие);

3. CV – по образец;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер.

5. Декларация - съгласие за обработване на лични данни

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“; област Ямбол

2. В ОУ „Св.Св.  Кирил и Методий“, с.Веселиново, община „Тунджа“ – партньор по проекта.

Образователният сътрудник за работа с ромската общност ще работи и на терен сред местните общности, включително и сред местните етнически малцинства в населените места, от които са учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево и ОУ „Св.Св.  Кирил и Методий“, с.Веселиново.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Образователният сътрудник за работа с ромската общност:

1. Подпомага дейността на психолога в с. Дражево и с.Веселиново.

2. Разработва 2 плана за работа с ромската общност, утвърдени от директорите на училищата и от екипа за управление на проекта.

3. Участва в сбирките на клубовете (2 сбирки месечно за всеки от двата клуба), като информира участниците за датите, часа и мястото на провеждане.

4. Работи за насърчаване участието на родителите в живота на училището и в дейностите по проекта;

5. Има посредническа роля между училищата и психолога, нает по проекта, и семействата на деца и ученици от етническите малцинства.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 10.10.2018 г. включително.

Лице за контакти:  Светлана Ангелова – координатор на проекта

                                  тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.ou-drazhevo.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова –координатор проект.