Обява за длъжност "психолог-фасалитатор"

Обява за длъжност "психолог-фасалитатор"

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 3: „КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ“ – „Обучение на педагогическите екипи относно целите и задачите на интеркултурното образование и преодоляването на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически общности. Подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства. по проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“ , финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), по Договор № БС–37.17–1–006/26.09.2018 година, конкурсна процедура 33.17 - Приоритет 1, , ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, в качеството си на бенефициент,

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „психолог- фасалитатор“

Свободни работни места: 1

Заетост на граждански договор почасово:  8 часа общо за дейността

Период на дейността по проекта: Дейността ще се реализира през месец октомври 2018 година.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да отговарят на изискванията на чл.28, т.1 и т.2 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. ), а именно:

1.1.1. да имат завършено висше образование по специалност от професионално направление „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог“;

1.1.2. специалност от друго професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с втора или с допълнителна професионална квалификация „по психология“.

1.2.Да имат минимум 1 година стаж по специалността.

2. Специфични изисквания:

С предимство ще са кандидати с опит от работа по сходни проекти за образователна интеграция.

II. Необходими документи

Кандидатите за заемане на длъжността „психолог-фасалитатор" представят следните документи:

1. Заявление  до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта);

2. Документ за завършено образование (копие);

3. CV – по образец;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

1. подбор за административно съответствие по документи;

2. събеседване (интервю) с кандидатите.

ІV. Място на работа:

1. В Посетителски център на Община „Тунджа“ - Бакаджик

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Психологът-фасалитатор:

1. Води обучението на педагогическите екипи, което ще се състои от 2 части: презентационна и дискусионна, разположени в 2 блока – предиобеден и следобеден.

2. Продължителността на обучението ще бъде 8 учебни часа, обособени в 2 работни панела. Обучителният панел ще бъде структуриран по начин, който провокира участниците към активност, балансиран практически подход, дискусионна обстановка, материали в електронен и хартиен вид, интерактивни форми на работа с обратна връзка.

3. Психологът /фасалитатор/ ще използва в своята работа: теоретични експозета, лекции, дискусии (групови дискусии, анализ на ситуации и обсъждане на решения), игрови (ролеви и симулационни игри, поведенчески тренинг), аудио-визуални методи, обсъждане на казуси от работната практика на педагогическите екипи от двете средищни училища.

VІ. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, ул.”Подем“ № 11, в срок до 10.10.2018 г. включително.

Лице за контакти:  Светлана Ангелова – координатор на проекта

                                  тел. 04714 – 9208;  моб.тел. 0892235123

Допълнителна информация за работата по проекта се получава ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет страницата на училището на адрес: www.drazhevo-school.com.

 

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево

 

Съгласувал:

Марина Николова –ръководител проект

Изготвил:

Светлана Ангелова –координатор проект.