НП "С грижа за всеки ученик"

НП "С грижа за всеки ученик"

НП "С грижа за всеки ученик"

 През учебната 2018-2019 година в ОУ "Св.Св.кирил и Методий", с. Дражево са формирани 5 групи по Националната програма „С грижа за всеки ученик” - модул 1 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА“

- група Български език и литература – І клас;
- група Математика  – І клас;
- група Математика  – ІI клас;
- група Български език и литература – ІII клас;
- група Математика – ІІІ клас.