Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час"

Твоят час

През учебната 2017-2018 година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ са сформирани 8 групи по проект „Твоят час“

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Математика – 1 клас с ръководител г-жа Славка Христова

Математика – 2 клас с ръководител г-жа Славка Христова

Математика – 5 клас с ръководител г-жа Пенка Кръстева

Групи за занимания по интереси:

- „Работа с компютър“ в начален етап с ръководител г-жа Цветелина Кованджиева

- „Спортуваме за здраве“ в начален етап с ръководител г-жа Цветелина Кованджиева

- „Магията на словото“ в прогимназиален етап с ръководител г-жа Валентина Сарайдарова

- „Компютърът – мой приятел“ в прогимназиален етап с ръководител г-жа Пенка Кръстева

- „Фолклорна палитра“ в прогимназиален етап с ръководител г-жа Светлана Ангелова