Нов шанс за успех

Нов шанс за успех

Нов шанс за успех

ПРОЕКТ „Нов шанс за успех” - Ограмотяване на възрастни

Цел на проекта

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотните хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда 

Специфични цели

1. Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни  лица над 16-годишна възраст, които са без завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.

2. Да бъде осигурено организационно и методически обучението за възрастни.

3. Да бъдат сертифицирани резултатите на успешно завършилите обучението

 

Бенефициент на проекта «Нов шанс за успех» е  МОМН чрез дирекция ”Образователни програми и образователно съдържание”.