Занятия на Клубове за занимания по интереси в прогимназиален етап

Занятия на Клубове за занимания по интереси в прогимназиален етап

Занятия на Клубове за занимания по интереси в прогимназиален етап

Клуб „Виртуална библиотека”

Целта на клуб „Виртуална библиотека” е да развие способността на учениците за учене и да повиши мотивацията им чрез извънкласни дейности. Да формират художествено-естетическо и нравствено възпитание чрез художествените творби. Възможността да се докоснат учениците до нови литературни произведения и на електронен носител ще подобри четивната им техника, знанията им за българските обичаи и традиции. Клубът дава възможност да се формират умения за работа в екип, комуникативност, социализация, лидерство. Така училището се превръща в по-привлекателно място за учениците и се намалява преждевременното им напускане на образователната система, изграждане на по-висока самооценка и успешна бъдеща реализация в живота.

 

С учениците от шести клас беше сформиран Клуб за  занимания по интереси „Аз мога сам“.

 Чрез заниманията се постига разширяване на дигиталната и технологичната компетентност на учениците и обогатяване на икономическите знания и умения. Целта е разширяване на  процеса за постигане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост”, изграждане на здравна и екологичната култура на подрастващите. Осигуряването на учебни дейности с интелектуален и практически характер- учене чрез практика. Поощряване на инициативи за дейности, свързани с организиране и провеждане на училищни базари, изложби и състезания.

Клуб "Български фолклор и традиции"

Основната цел на заниманията по интереси "  Български фолклор и традиции " е възпитание на учениците в дух на родолюбие и патриотизъм, запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи съхранение и популяризиране на българския фолклор. Получаване на добри практически познания за хората и танците от различните фолклорни области. В клуба се развиват личните заложби и интереси на учениците, формират се потребност от общуване с българския фолклор, интерес към народното творчество и участие в българските национални празници, обичаи и обреди. По този начин учениците постепенно ще се запознаят с богатото културно наследство, оцеляло през вековете, ще се събуди любовта към фолклора, българското, което ги кара да осъзнаят и да се гордеят с произхода си.  Клубът за народни танци ще подпомогне изграждането на творчески личности с по-богата двигателна култура, ще стимулира въображението, танцувалните и музикалните възможности на учениците. Като очакван резултат от участието в клуба е зараждането у всеки един от участниците на интерес и любов към българското народно песенно и танцово изкуство.