Съобщение за родители на ученици в 1 клас

Съобщение за родители на ученици в 1 клас

Съобщение за родители на ученици в 1 клас

Уважаеми родители на първокласници,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас в държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите по учениците в началото на новата учебна година. Средствата се отпускат независимо от доходите на семействата при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В  случаите, в които дирекция ”Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

1. Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес и по електронен път.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е издало необходимите удостоверения на всички записани ученици в първи клас и те са предадени на родителите, които могат да подадат своевременно своите заявления – декларации.

Еднократна помощ се отпуска и за учениците, които са записани в осми клас. Всички родители на ученици, които завършиха седми клас и са записали децата си в средно училище могат да подадат заявления-декларации.