Заключителни изяви на групи по проект „Подкрепа за успех“

Заключителни изяви на групи по проект „Подкрепа за успех“

Заключителни изяви на групи по проект „Подкрепа за успех“

Учениците от прогимназиален етап проведоха заключителни изяви на групите за допълнително обучение по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.