Проект "Подкрепа за приобщаващото образование"

Проект "Подкрепа за приобщаващото образование"

Проект "Подкрепа за приобщаващото образование"

Занимания в ресурсен кабинет по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.