Проект "ПОСОКИ" - Д4: Работилница "Здраве от природата"

Проект "ПОСОКИ" - Д4: Работилница "Здраве от природата"

Проект "ПОСОКИ" - Д4: Работилница "Здраве от природата"

Занимания по Дейност 4: Работилница „Здраве от природата“ на проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“