Проект ПОСОКИ - Дейност 3 - Клуб Кариера"

Проект ПОСОКИ - Дейност 3 - Клуб Кариера"

Проект ПОСОКИ - Дейност 3 - Клуб Кариера"

Професиографска екскурзия на Клуб "Кариера" по Дейност 3: „Ти избираш своята бъдеща професионална кариера – Клуб кариера“ на проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“