Работилница „Безопасност на движение по пътищата“ - проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ"

Работилница „Безопасност на движение по пътищата“ - проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ"

Работилница „Безопасност на движение по пътищата“ - проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ"

Занимания по Дейност 5: Работилница „Безопасност на движение по пътищата“ на проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“