Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Лаптопи за ученици по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево получи 11 лаптопа за ученици по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Устройствата са предназначени за осъществяване на обучение на ученици от разстояние в електронна среда.