Занятия на учениците от 3 клас по проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Занятия на учениците от 3 клас по проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Занятия на учениците от 3 клас по проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“