Информационна среща по проект "Посоки"

Информационна среща по проект "Посоки"

Информационна среща по проект "Посоки"

На 02.07.2020 година от 11.00 часа в залата на Читалище „Прогрес 1936“ с. Дражево се проведе информационна среща за представяне на проект  „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.