Стартираха занимания на групи по проект "Подкрепа за успех"

Стартираха занимания на групи по проект "Подкрепа за успех"

Стартираха занимания на групи по проект "Подкрепа за успех"

През месец юни 2020 година стартираха заниманията на 14 допълнителни групи по Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в които бяха включени нови ученици  за провеждане на присъствено допълнително обучение и дейности в училищата по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2019-2020 година