Нов проект за развитието на училищната общност

Нов проект за развитието на училищната общност

Нов проект за развитието на училищната общност

Проект „ПОСОКИ – Взаимодействие на училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“

 

На 7 май 2020 година ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево подписа договор с Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект „ПОСОКИ – Взаимодействие на училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места, по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.014 „МИГ - Тунджа - мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Водеща организация по проекта е ОУ„Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево. Партньори по проекта са ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ , с. Роза и  НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово. 

Стойността на проекта е 129 224.97 лева. 

Продължителността на проекта е 25 месеца - от 07.05.2020 год. до 07.06.2022 год.

Проектът „ПОСОКИ - Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“ цели социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование, повишаване на качеството на училищното образование в 3 от малките населени места на община Тунджа и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище ученици. За постигането на тези цели са планирани следните дейности:


1. Работилница за родителски умения - създаване на Родителски клубове

2. Реална и виртуална читанка

3. "Ти избираш своята бъдеща професия"

4. Работилница "Здраве от природата"

5. Работилница "Безопасност на движението по пътищата"

6. Лятна академия "Краезнание"

7. Подбор и назначаване на училищни сътрудници

8. Междуучилищен обмен: Успешни практики за подкрепа за социално включване на ученици от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

При осъществяването на дейностите ще се прилага интегриран подход с участието на всички членове на училищната общност – ученици, родители, педагогически специалисти.

Като резултат проектът „ПОСОКИ - Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“ ще надгради добрите практики в училищата по осъществяване на приоритетите в образователната система – равен достъп до качествено образование, насърчаване и повишаване на грамотността на учениците, мотивиране на учениците за занимания в STEM - направленията, целодневна организация на учебния ден, кариерно ориентиране, интеграцията на ученици от етническите малцинства.