Аз и природата

Аз и природата

Аз и природата

        Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

       Стартираха Заниманията по интереси на група „Аз и природата”   6-7 клас с ръководител г-н Пламен Качулев. Заниманията са интересни , както в клас, където учениците работят по интересни проекти, така и навън. По инициатива на кмета на селото г-н Дяко Дяков бяха засадени в парка дръвчета. А учениците се трудиха с желание и ентусиазъм. Резултата ще бъде усетен след години , когато в парка ще се разхождат доволни хора, а въздухът ще бъде по-чист. На  екологично възпитание и култура се учат учениците от училището и със своя труд, те  активно участват.