Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Днес 31.05.2018 година в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево се проведе математическо състезание с учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения по математика в V клас. Състезанието е представителна публична изява на групата по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

В присъствието на директора на училището, учители, родители, съученици и приятели, петокласниците показаха знанията, уменията и компетентностите си в областта на задължителната учебна програма по математика 5 клас.

Цялата група беше разделена на два отбора, които се състезаваха в два кръга под ръководството на ръководителя на групата г-жа Кръстева. В първи кръг на състезанието учениците решаваха тестови задачи, индивидуално и групово по изучените теми. Много емоционално за състезатели и публика протече втори кръг, съдържащ занимателни задачи от различни области на живота, изискващи съобразителност и логическо мислене. И двата отбора се възползваха от правото си на помощ от приятел и родител, включиха се и учители в решенията на задачите.

Състезанието спечели II отбор с преднина от 2 точки.

Гостите се увериха в напредъка на учениците по математика и повишения им интерес към практическото приложение на изучаваните математически знания и умения.

Изявата завърши с кръстословица за публика и състезатели с термини от математиката.

Всички участници в състезанието получиха грамоти и награди.