Делото на Кирил и Методий

Делото на Кирил и Методий

Делото на Кирил и Методий

С изява на групата „Магията на словото“ по проект „Твоят час“  бе почетен един от най-светлите родни празници 11 май - Денят на Светите братя Кирил и Методий - патрон на училището. Делото на солунските братя, пресътворено в стихове, оживя в рецитала на учениците. В името на съхранението и разпространението на българския език се обединиха днес изявите на децата, облечени в български народни носии, а емоционалните песни и стихове  развълнуваха любимите им учители. Днешният патронен празник бе истински урок по любов към българските традиции, език и култура.

Изявата е по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.