Фолклорна палитра

Фолклорна палитра

Фолклорна палитра

        Учениците от групата по интереси ,,Фолклорна палитра“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Твоят час” в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Дражево проведоха своята представителна изява в края на проекта.  Пред своите съученици, учители, директор и  родители, те  представиха разнообразна програма- китка народни песни от различни фолклорни области на страната ни. Любовта към народното творчество, интересът към обичаите и традициите мотивира учениците от групата да пресъздадат  магията на фолклорното богатство на България . Изпълнени бяха народните песни   ,, Дилмано, Дилберо“, ,,Калино,Малино“, ,,Стано,Стано, бяла Стано“ и ,,Честност и Доброта“. В края на изявата учениците показаха и заучените  народни хора. Изявата впечатли със своята празничност и добро настроение, а  народните носии допълваха красотата на показаната палитра от български песни и танци.