Училищен план прием на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Училищен план прием на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Училищен план прием на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Уважаеми родители,

училищният план-прием за учебната 2024/2025 година се организира по следния график:

1. График на дейностите по приема на ученици в I клас за учебната 2024/2025 година, както следва:

 

Дейност

   Срок

Отговаря

1. Приемане на документи за записване

  07.03.2024 г. – 30.06.2024 г.

училищна

комисия

2. Изготвяне на списък на приетите в I   клас ученици

    до 14.09.2024 година

училищна

комисия

3. Утвърждаване на списък на приетите в I клас ученици

    до 14.09.2024 година

директор

4. Изпращане на списък на приетите в I клас ученици до Община „Тунджа“ и РУО – гр. Ямбол

   до 14.09.2024 година

директор

 

Необходими документи за записване на ученици в I клас:

1. Заявление от родителя – по образец;

2. Удостоверение за раждане на детето (за справка);

3. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал);

4. Декларация от родителя, че детето не е посещавало подготвителна група (в случаите, когато не се представя Удостоверение за задължително предучилищно образование, защото детето не е посещавало подготвителна група).

2. График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година, както следва:

 

Дейност

Срок

Отговаря

1. Приемане на документи за записване

07.03.2024 г. – 30.06.2024 г.

   училищна

    комисия

2. Изготвяне на списък на приетите в V клас ученици

   до 14.09.2024 година

   училищна

    комисия

3. Утвърждаване на списък на приетите в V клас ученици

   до 14.09.2024 година

    директор

4. Изпращане на списък на приетите в V клас ученици до Община „Тунджа“ и РУО – гр. Ямбол

   до 14.09.2024 година

    директор

 

Необходими документи за записване на ученици в V клас:

1. Заявление от родителя – по образец;

2. Копие от Удостоверение за завършен начален етап на основната образователна степен (и оригинала за сверяване).

Родителите имат възможност да подадат заявление в определените срокове както в училището, така и по електронен път на адрес: drajevo_school@abv.bg