Обновена материална база за обучение по БДП

Обновена материална база за обучение по БДП

Обновена материална база за обучението по Безопасност на движението по пътищата

Ученици и учители имат повече възможности за провеждане на съвременни интерактивни занимания по Безопасност на движение по пътищата с осигурените дидактически материали - мобилна площадка по БДП, пътни знаци, светофар, велосипеди, тротинетки, светлоотразителна палка, сигнални жилетки, CD със запис на песни, гатанки, стихотворения по БДП, пъзели, комплект за триизмерно моделиране на ситуации по БДП.

Дидактическите материали са осигурени по проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.