Дейност 6: Лятна академия "Краезнание" по проект „ПОСОКИ"

Дейност 6: Лятна академия "Краезнание" по проект „ПОСОКИ"

Дейност 6: Лятна академия "Краезнание" по проект „ПОСОКИ"

Лятна академия „Краезнание“ по проект „ПОСОКИ“

От 1 до 5 юни 2022 година в хотелски комплект „Вила Тракия", с. Симеоново, общ. Тунджа, бе проведена изнесена Лятна академия "Краезнание" – Дейност 6 по проект „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с участието на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово.

В рамките на Лятната академия „Краезнание“ учениците се запознаха с природни, исторически и туристически забележителности на родния край като посетиха Национален археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“, Манастира „Рождество на Пресвета Богородица“ – Кабиле и Конна база - Кабиле. Интерактивният начин за запознаване със забележителностите на региона допринесе за изграждане на трайни народностни добродетели като любов към родината и родния край.

Учениците участваха в  конкурс за рисунка на тема "Обичам моя роден край" и организираха изложба от рисунките си. Учениците бяха поставени в обстановка, различна от класната стая, с което се създадоха условия за стимулиране на мисленето и въображението им, разкриване на творческите им заложби и преодоляване на бариерите в общуването. Всички участници в конкурса получиха грамоти.

Ежедневното общуване на учениците от трите училища, спортните и развлекателни занимания допринесоха за формиране на взаимоотношения на приятелство, взаимопомощ и толерантност.

Дните на изнесената Лятна академия "Краезнание" оставиха незабравими спомени у всички участници.