ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. ДРАЖЕВО

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 265, ал.1 от Закон за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 12, ал.1 и ал.2 от Правилник за  създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Ви каня на срещи на родителите на всяка паралелка за излъчване на представители за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището на 29 ноември 2019 година от 17.30 часа в сградата на училището при следния дневен ред:

1. Запознаване с реда и условията за създаване на обществен съвет при училището;

2. Избор на 2 /двама/ представители на родителите на учениците от класа за представители в събранието на родителите;

3. Събрание за избор на представители на родителите за членове и за резервни членове на обществен съвет при училището. 

Срещите ще се проведат както следва:

Паралелка

 

Дата

Час

Място

I клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 1 клас

II клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 2 клас

III клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 3 клас

IV клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 4 клас

V клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 5 клас

VI клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 6 клас

VII клас

29.11.2019 год

17.30

Класна стая на 7 клас

Събрание на излъчените представители

29.11.2019 год

19.00

Учителска стая

 

Правомощията на Обществения съвет са съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, с който може да се запознаете от сайта на МОН /http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60/ или в Държавен вестник бр. 75/27.09.2016 година.

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора във всеки работен ден от 7.30 до 16.00 часа.