Състезание по информационни технологии

Състезание по информационни технологии

Състезание по информационни технологии

Днес 10.05.2018 година в компютърният кабинет на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево се проведе състезание по информационни технологии с учениците от група по интереси „Компютърът – мой приятел“ V клас. Състезанието е годишната публична изява на групата по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

С желание за добро представяне и победа в края на дейността на групата, учениците показаха придобитите умения за работа с компютърна система, програмите Microsoft Word и Microsoft PowerPoint, демонстрираха дигитални компетентности и компетентности в областта на българския език.

Състезанието се проведе в три кръга. В първи кръг участниците стартираха и решаваха онлайн тест по компютърна текстообработка. Във втори кръг форматираха текст и вмъкваха графично изображение, като спазваха зададени изисквания по задачите. И в трети кръг създадоха кратка компютърна презентация на тема „Празник в училище“ с подходящ дизайн и снимки, спазвайки правилата при създаване на презентация.

Жури в състав: Цветелина Кованджиева, Валентина Динева и Андон Минчев ще оцени и класира практическите работи на учениците. Най-добре представилите се участниците в състезанието ще получат грамоти и награди.